Rozpocznij

Nowenna Pompejańska

Regulamin

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY NA STRONIE INTERNETOWEJ e – pompejanska.pl

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem użytkowania Strony Internetowej e-pompejanska.pl. Strona Internetowa e-pompejanska.pl działająca pod adresem http:// e-pompejanska.pl jest platformą prowadzoną przez:

Edycja Świętego Pawła
ul. Świętego Pawła 13/15
42-221 Częstochowa
NIP 573-03-02-733
tel.: +48 34 3620 689
fax: +48 34 362 09 89
e-mail: moderator@e-pompejanska.pl

SŁOWNICZEK:
Aplikacja darmowa – bezpłatna wersja aplikacji do odmawiania Nowenny Pompejańskiej, umożliwiająca korzystanie z niektórych funkcji Pełnej wersji aplikacji
Pełna wersja aplikacji – płatna wersja aplikacji do odmawiania Nowenny Pompejańskiej zawierająca wszystkie funkcje, o których mowa na Stronie Internetowej e-pompejanska.pl
Strona Internetowa e-pompejanska.pl – strona działający pod adresem http:// e-pompejanska.pl, sprzedająca rozszerzenie aplikacji za pośrednictwem Internetu;
Widget – wersja aplikacji umożliwiająca korzystanie z niej na komputerach desktop za pomocą przeglądarki internetowej
Kod – kod potwierdzający zakup dostępu do Pełnej wersji aplikacji; wprowadzenie kodu przez Klienta do Pełnej wersji aplikacji (lub widgetu) odblokowuje wszystkie jej funkcje;
Klient – użytkownik, który rozpoczął procedurę zakupu Kodu.
Baza Strony Internetowej – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji, które są oferowane na Stronie Internetowej e-pompejanska.pl. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Strony Internetowej e-pompejanska.pl służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Strony Internetowej e-pompejanska.pl podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej e-pompejanska.pl, a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Serwisie Internetowym i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 3 grudnia 2013 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),
2. Poprzez Stronę Internetową e-pompejanska.pl Edycja Świętego Pawła świadczy następujące usługi elektroniczne:
a. bezpłatne korzystanie z treści Strony Internetowej e-pompejanska.pl do użytku własnego;
b. korzystanie z płatnego Rozszerzenia Aplikacji za pomocą widgetu po zakupieniu Kodu;
c. zakup Kodu;
d. bezpłatne publikowanie świadectw po wcześniejszej moderacji.
3. Obowiązki użytkowników Strony Internetowej e-pompejanska.pl:
a. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
b. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
c. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

§ 2.
Warunki realizacji zamówienia Kodu
1. Aby złożyć zamówienie na Kod na Stronie Internetowej e-pompejanska.pl, niezbędne jest posiadanie adresu e-mail i założenie konta oraz spełnienie warunków świadczenia usług drogą elektroniczną:
a. Składanie zamówień przez Stronę Internetową e-pompejanska.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
b) Mozilla Firefox w wersji 41 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, lub
c) Google Chrom w wersji 45 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
2. Klient może dokonywać zakupu Kodu przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www. e-pompejanska.pl. W tym celu Klient rejestruje konto podając imię, nazwisko i adres e-mail, składa zamówienie na Kod, i wybiera formę płatności w panelu Podmiotu Realizującego płatność. Po opłaceniu zamówienia Klient, na podany przy rejestracji konta adres e-mail, otrzymuje wiadomość zawierającą Kod.
3. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z administratorem Strony Internetowej e-pompejanska.pl, którym jest Edycja Świętego Pawła.
4. Cena Pełnej wersji aplikacji na Stronie Internetowej e-pompejanska.pl zamieszczona na stronie otwierającej procedurę zakupu Kodu zawiera podatek VAT i podawana jest w złotych polskich;
5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Pełnej wersji aplikacji podana na Stronie Internetowej e-pompejanska.pl/kup-kod w chwili składania zamówienia przez Klienta.
6. Strona Internetowa e-pompejanska.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach aplikacji.
7. Cena Aplikacji obowiązująca na Stronie Internetowej e-pompejanska.pl/kup-kod obowiązuje jedynie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem tejże strony.
8. Dostęp do Aplikacji Klient otrzymuje również wprowadzając Kod nadrukowany na płycie CD „Nowenna Pompejańska (nr ISBN: 978-83-7797-535-0) do pobranej uprzednio bezpłatnej wersji Aplikacji (Nowenna Pompejańska Demo)(lub jej Widgetu).
9. Czas wysyłki zamówienia przez Stronę Internetową e-pompejanska.pl wynosi maksymalnie 24 godziny. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z § 1) do chwili wysłania wiadomości e-mail, zawierającej Kod.

§ 3.
Warunki reklamacji
(zgłoszenie niezgodności towaru z umową) (formularz reklamacji)

1. Strona Internetowa e-pompejanska.pl w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go drogą e-mailową o sposobie dalszego postępowania.
2. Warunkiem koniecznym, aby Strona Internetowa e-pompejanska.pl rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie kopii dowodu zakupu wraz z opisem reklamacji na adres: moderator@e-pompejanska.pl
3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Strona Internetowa e-pompejanska.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowaną Aplikację na produkt pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 4.
Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane:
a. wysyłając e-mail pod adres moderator@e-pompejanska.pl;
b. samodzielnie anulując zamówienie na stronie www.e-pompejanska.pl, gdy nie jest jeszcze przyjęte do realizacji.
2. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audio, oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, w tym aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.
3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Edycję Świętego Pawła, ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa, tel.: +48 34 3620 689, fax: +48 34 362 09 89, e-mail: moderator@e-pompejanska.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór formularza) lub podać następujące informacje:
„Ja …………………… niniejszym informuję o moim/naszym odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy: …………………………………………………………
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………….
Numer umowy/faktury ………………………………………………………………….
Imię i nazwisko Klienta(-ów) ………………………………………………………….
Adres Klienta(-ów) ……………………………………………………………………
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ………………………………………………………………………………….”
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Strona Internetowa e-pompejanska.pl zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o swojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Strona Internetowa e-pompejanska.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Należy odesłać lub przekazać zwracany towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Strony internetowej e-pompejanska.pl o odstąpieniu przez Klienta od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni na adres:
Edycja Świętego Pawła, ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa.
10. W przypadku zwrotu zamówienia dostarczonego za pośrednictwem Dostawcy Strona Internetowy e-pompejanska.pl:
a. nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem;
b. nie zwraca kosztów wysyłki – Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
11. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

§ 5.
Dane osobowe i polityka prywatności

1. Rejestrując się w Stronie Internetowej e-pompejanska.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych na Stronie Internetowej e-pompejanska.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Stronę Internetową e-pompejanska.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Ustawą z dnia  2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Ich administratorem jest Edycja Świętego Pawła z siedzibą w Częstochowie (42-221), ul. Św. Pawła 13/15 i dane te nie są przekazywane żadnym innym podmiotom w celach innych, niż realizacja złożonego zamówienia.
3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Strony internetowej e-pompejanska.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W tym celu mogą kontaktować się z Edycją Świętego Pawła, wysyłając e-mail pod adres moderator@e-pompejanska.pl.
4. Strona Internetowa e-pompejanska.pl wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej e-pompejanska.pl przez użytkowników i klientów, koniecznych do:
a) utrzymania sesji Klienta,
b) dostosowania Strony Internetowej e-pompejanska.pl do potrzeb użytkowników,
c) tworzenia statystyk oglądalności podstron Strony Internetowej e-pompejanska.pl.

§ 6.
Postanowienia końcowe

1. Obecność towaru na Stronach Internetowych e-pompejanska.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
2. Towary prezentowane na Stronie Internetowej e-pompejanska.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Strona Internetowa e-pompejanska.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Strona Internetowy e-pompejanska.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
5. Ceny podane w Stronie Internetowym e-pompejanska.pl są ważne tylko w ofercie internetowej i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w innych punktach sprzedaży Edycji Świętego Pawła.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 1422).
7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Stronę Internetową e-pompejanska.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 24 maja 2018.
9. Strona Internetowa e-pompejanska.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie https://www.e-pompejanska.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

2 cd audio

2CD audio + książeczka
z kalendarzem i rozważaniami

ZAMÓW

Aplikacja

Aplikacja mobilna, której
możesz używać także offline

POBIERZ